11_Zmiany w podatkach w 2019 roku

Zmiany w podatkach w 2019 roku – leasing pojazdów będzie mniej atrakcyjny
Ceny transferowe
Od nowego roku podatnicy znowu będą musieli zmienić podejście do cen transferowych. Rewolucja w przepisach obejmie przede wszystkim progi obligujące do sporządzenia dokumentacji, a także jej zakres.
Do istotnych zmian należą również:
- przyznanie organom uprawnienia do uznania, że w danych okolicznościach podmioty niepowiązane: (i) nie zrealizowałyby danej transakcji, lub (ii) zrealizowałyby inną transakcję lub inną czynność,
- uregulowanie kwestii dokonywania korekt cen transferowych oraz wprowadzenie szeregu warunków je umożliwiających, m.in posiadania odpowiedniego oświadczenia od podmiotu powiązanego,
- rozszerzenie zakresu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych o potwierdzenie, że transakcje z podmiotami powiązanymi są rynkowe.
Od 2019 roku sam certyfikat rezydencji podatkowej nie wystarczy, aby uniknąć podatku u źródła
Całkowicie nowy mechanizm poboru podatku u źródła negatywnie wpłynie na płynność finansową podatników. W odniesieniu do płatności powyżej 2 mln PLN rocznie do danego podatnika, przy dokonywaniu wypłaty wynagrodzenia zasadą będzie potrącenie podatku według stawki podstawowej (odpowiednio 19% lub 20%). Zwrot nadpłaconego podatku nastąpi dopiero na wniosek podatnika lub płatnika. Jeśli urząd skarbowy uzna, że wniosek jest zasadny będzie miał 6 miesięcy na realizację zwrotu.
Aby uniknąć poboru podatku, zarówno podatnicy, jak i płatnicy, będą musieli wdrożyć nowe rozwiązania (prawne, techniczne i organizacyjne). Konieczne będzie zatem:
- zgromadzenie dodatkowych dokumentów potwierdzających prawo do zastosowania zwolnienia  lub obniżonej stawki, oraz
- złożenie w tym zakresie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności z kks lub uprzednie uzyskanie opinii organów podatkowych.
Leasing samochodów będzie mniej opłacalny
Stanie się tak ponieważ:
- do 150 tys. zł wzrośnie limit amortyzacji samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności. Jednocześnie jednak limit obejmie również samochody leasingowane, które dotychczas były rozliczane w kosztach bez ograniczeń.
- zmiany wprowadzono również w zakresie rozliczania kosztów eksploatacyjnych - przedsiębiorca, który będzie chciał odliczać 100% wydatków, będzie musiał prowadzić ewidencję – tę samą, która jest obecnie sporządzana dla celów odliczenia VAT.    
- w przypadku samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych zniknie tzw. kilometrówka, a przedsiębiorca będzie mógł rozliczyć w kosztach 20% wydatków eksploatacyjnych.
Zaostrzenie przepisów o obejściu prawa podatkowego
Dalsze zmiany obejmą przepisy dotyczące obejścia prawa podatkowego zarówno w zakresie ogólnej klauzuli obejścia prawa jak i szczegółowych klauzul znajdujących się w przepisach o podatkach dochodowych.
Od 2019 roku organy podatkowe będą mogły zakwestionować każdą transakcję, której głównym lub jednym z głównych celów będzie korzyść podatkowa. Zastosowanie przepisów o obejściu prawa podatkowego będzie jednocześnie skutkować ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego według stawki sankcyjnej w wysokości 10% w przypadku podatków dochodowych i podatku u źródła, a przy pozostałych podatkach - 40%.
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Obecnie w Radzie Ministrów procedowany jest projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, której wejście w życie zakładane jest w pierwszej połowie 2019 roku. Nowa ustawa ma obejmować swoją regulacją zarówno spółki kapitałowe, jak i spółki osobowe, zaostrzając zasady ich odpowiedzialności za przestępstwa popełnione przez osoby fizyczne, uniezależniając odpowiedzialność podmiotu od odpowiedzialności indywidualnej osoby fizycznej (brak warunku wcześniejszego skazania).
Nowa regulacja odnosi się do wszystkich przestępstw nie ograniczając ich katalogu ustanawiając jednocześnie nowe zaostrzone kary dla podmiotów zbiorowych (kara do 30 mln zł oraz 60 mln zł jeżeli zignorowane zostało zgłoszenie sygnalisty, a także rozwiązanie/likwidacja podmiotu zbiorowego), oraz środki karne (np. zakaz prowadzenia określonej działalności, zakaz startowania w przetargach o zamówienia publiczne, zakaz korzystania z dotacji etc.).
W znacznym stopniu ulega rozszerzeniu wykaz osób, za których czyny zabronione popełnione w związku z działalnością podmiotu będzie on odpowiadać (członkowie organów spółki, pełnomocnicy, osoby faktycznie działające w imieniu podmiotu, pracownicy, a także podwykonawcy i współpracownicy jeżeli podmiot osiągnął korzyść).