Statut

PZPM prowadzi działalność zgodnie z postanowieniami Statutu, na którego mocy:

  • Najwyższą władzą w Związku jest Walne Zgromadzenie Członków – do którego kompetencji, należy wybieranie i odwoływanie w tajnym głosowaniu członków Rady Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej. Organ ten uchwala również kierunki i programy działań Związku oraz  zatwierdza wykonanie budżetu. Uchwala Statut oraz jego zmiany, podejmuje uchwały w sprawie wstąpienia Związku do innych organizacji społecznych lub branżowych, krajowych i zagranicznych. Podejmuje uchwały w sprawie trybu oraz wysokości uiszczania składek. Rozpatruje sprawy dotyczące członkostwa, w tym odwołania na decyzję Rady Nadzorczej. Zatwierdza sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej. Podejmuje uchwały o rozwiązaniu Związku.
  • Radę Nadzorczą tworzy od 3 do 13 członków, reprezentatywnych dla wszystkich firm członkowskich. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata. Na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy i na podstawie pisemnej rekomendacji 
    3 członków PZPM Rada Nadzorcza decyduje o przyjęciu w skład członków Związku. Rada Nadzorcza jest organem Związku nadzorującym jego prace w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków. Posiedzenia Rady odbywają się, co najmniej raz na 6 miesięcy i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Związku, określa jego wynagrodzenie oraz dokonuje czynności faktycznych i prawnych w zakresie stosunku pracy z Prezesem Związku. Rada Nadzorcza rozpatruje i zatwierdza coroczne sprawozdania z działalności Prezesa Związku, kontroluje wykonywanie przez Prezesa kierunków i programów działań Związku, w tym wykonanie budżetu. Organ ten kontroluje również przestrzeganie Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia.
  • Komisja Rewizyjna. Do zadań tego organu należy wewnętrzna kontrola finansowa działalności Związku, oparta w szczególności na dorocznej kontroli gospodarki i stanu majątku PZPM. W razie konieczności Komisja Rewizyjna może wezwać Prezesa Związku do składania wyjaśnień w sprawie działalności Związku i jego stanu majątkowego oraz wyznacza terminy usunięcia ewentualnych nieprawidłowości.
  • Prezes Związku jest jednoosobowym organem wykonawczym Związku powoływanym przez Radę Nadzorczą. Prezes kieruje bieżącymi pracami Związku oraz realizuje zadania wyznaczone przez Walne Zgromadzenie członków lub Radę Nadzorczą. W kompetencji Prezesa jest reprezentowanie Związku na zewnątrz, a także dokonywanie czynności w zakresie spraw pracowniczych z pracownikami Biura Związku. Ponadto organ ten odpowiada za zarządzanie majątkiem i finansami naszej organizacji, a także opracowuje projekty działań Związku. Zwołuje posiedzenia Walnego Zgromadzenia, składa sprawozdanie ze swojej działalności członkom Rady Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej.
  • Sprawną koordynację prowadzonych działań oraz funkcjonowania organów Związku zapewnia Biuro Związku, którego podstawowym celem jest zapewnienie przepływu informacji pomiędzy Związkiem a jego firmami członkowskimi oraz dostarczenie wszechstronnej bazy technicznej i organizacyjnej dla spotkań organów i członków Związku. Pracami Biura kieruje Prezes Związku, który wykonuje również obowiązki pracodawcy wobec pracowników Biura. Aktualnie Biuro składa się z Prezesa oraz 6 pracowników (Dział Komunikacji Zewnętrznej i Kontaktów Członkowskich, Dział Statystyki i Analiz, Dział Prawno-Techniczny).
  • Dążąc do zapewnienia jak najlepszej reprezentatywności interesów różnych grup zrzeszonych firm – z inicjatywy Biura Związku powoływane są grupy robocze (ad hoc lub stałe) delegowane do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań w różnych kwestiach dotyczących branży motoryzacyjnej. W skład poszczególnych grup wchodzą specjaliści odpowiedzialni w swoich firmach za tematykę, którą dana grupa się zajmuje (Homologacja, marketing, sprzedaż, PR, sprawy podatkowe, legislacja, statystyka, motocykle itp.). Grupy robocze są organem eksperckim i doradczym Rady Nadzorczej, Prezesa oraz Biura Związku we wszystkich tematach branżowych, którymi się zajmujemy. Dzięki takiej strukturze, przedstawiciele zrzeszonych w Związku firm mają bezpośredni wpływ na proces decyzyjny, z zachowaniem nadrzędnej dla naszej organizacji zasady demokracji i równouprawnienia wszystkich firm. Mogą również w szybki i efektywny sposób reagować na propozycje legislacyjne oraz wypracowywać kompromis zabezpieczający interesy wszystkich członków Związku. 
Metoda sortowania:

Statut

Opublikowano: 20-08-2019

Jednolity tekst Statutu wraz z poprawkami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w dniu 6 czerwca 2018 r.

Pobierz plik

STATUT_PZPM_2018_tekst jednolity.pdf [89,11 kB]