Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Uprzejmie informujemy, że projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw został przekazany do Sejmu w dniu 25 maja 2020. Projekt dotyczy rozwiązań upraszczających proces rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów w tym:

  1. zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego dokumentu prawa jazdy,
  2. rezygnacji z obowiązku posiadania nalepki kontrolnej
  3. zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu w procesie pierwszej rejestracji pojazdu
  4. nadanie raportowi generowanemu z centralnej ewidencji pojazdów, z usługi „Mój Pojazd”, mocy dokumentu potwierdzającego dane zgromadzone w ewidencji,
  5. wprowadzenie nowej usługi rejestracji online pojazdu zakupionego w salonie sprzedaży pojazdów samochodowych, która umożliwi rejestrację pojazdu nowego przez ten salon w imieniu kupującego,
  6. wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z czynnością wyrejestrowania pojazdu z urzędu, pod warunkiem złożenia oświadczenia przez właściciela pojazdu odbierającego pozwolenie czasowe, że pojazd zostanie wywieziony za granicę (nowy ust. 3b w art. 79 i nowy ust. 6 w art. 74 Prawa o ruchu drogowym); oświadczenie to właściciel pojazdu będzie składał pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń; składający oświadczenie będzie obowiązany też do zawarcia w nim klauzuli, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; klauzula ta zastąpi pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń; zakłada się, że będzie to stanowić ułatwienie dla właściciela pojazdu, eliminując potrzebę składania oddzielnego wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, a jednocześnie usprawni gromadzenie faktycznych danych o wyrejestrowanym pojeździe w centralnej ewidencji pojazdów;
  7. uproszczenie przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w powiązaniu z systemem teleinformatycznym centralnej ewidencji pojazdów,
  8. zmianę przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w celu dalszego rozwoju usług świadczonych obywatelom za pośrednictwem publicznej aplikacji mobilnej
Metoda sortowania: