09_18 Kolejna rewolucja w przepisach o cenach transferowych

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Finansów w połowie lipca bieżącego roku opublikowało projekt zmian przepisów w zakresie cen transferowych. Nowe regulacje mają na celu z jednej strony zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym oraz administracyjnym dla podatników, z drugiej natomiastuszczelnienie systemu podatkowego, w szczególności w zakresie podatków dochodowych.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie odrębnych działów do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bardziej kompleksowo regulujących zagadnienia związane z cenami transferowymi.

W wyniku omawianych zmian,określone mają zostać wprost uprawnienia organówpodatkowychprzy określaniu wysokości dochodu lub straty w transakcjach kontrolowanych, polegające na możliwości uznania, żew danych okolicznościach podmioty niepowiązane: (i) nie zrealizowałyby danej transakcji, lub (ii) zrealizowałyby inną transakcję lub inną czynność. Warto jednak zauważyć, iż wskazana regulacja nie określa szczegółowych warunków zastosowania uprawnienia do recharakteryzacji lub odmowy rozpoznania transakcji, jak to ma miejsce w przypadku uregulowanej w Ordynacji podatkowej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Otwartym pozostaje również temat relacji pomiędzy tymi narzędziami.

Ponadto, projekt przywiduje wprowadzenie tzw. bezpiecznych przystani (ang.safeharbours)dla usług o niskiej wartości dodanej, a także uproszczeń dla niektórych pożyczek. W przypadku wskazanych transakcji, jeśli zostaną spełnione odpowiednie przesłanki, organ odstąpi od określenia narzutu albo oprocentowania. Ponadto, w przypadku takich transakcji podatnik nie będzie zobowiązany do sporządzania analiz danych porównawczych.

Zgodnie z projektem, uproszczenie obowiązków dokumentacyjnych ma także polegać na podniesieniu progów wartości transakcji, obligujących do przygotowania dokumentacji cen transferowych. Progi te zostały określone kwotowo w projekcie ustawy, a ich wysokość jest uzależniona od kategorii transakcji. Dodatkowo, zgodnie z projektem, obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie będzie już powstawał po przekroczeniu określonej wysokości przychodów lub kosztów w poprzednim roku podatkowym przez podatnika, a od przekroczenia wskazanego w ustawie progu wartości transakcji kontrolowanej. Jednocześnie, dla wszystkich transakcji, które przekroczą progi wartości transakcji, konieczne będzie przygotowanie analizy danych porównawczych (z wyjątkiem usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek po spełnieniu określonych warunków).

Projekt ustawy zawiera również uregulowanie kwestii dokonywania powszechnych obecnie korekt cen transferowych czyli tzw.TP adjustments. Dotychczas na gruncie podatków dochodowych pojawiało się sporo wątpliwości dotyczących zarówno momentu ujmowania tego typukorekt jak i samej zasadności wykazywania ich w rozliczeniach podatkowych (w szczególności w przypadku korekt zwiększających koszty lub zmniejszających przychody). Od 2019 r., wprowadzona ma zostać reguła, iż korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy – o ile spełnione zostały określone warunki. Warunki te mogą w praktyce przysporzyć dodatkowych trudności, gdyż podatnicy będązobowiązani m.in. douzasadnienia, że wystąpiła zmiana istotnych okoliczności wpływających na warunki transakcji i uzasadniających korektę.

Poza dokumentacją lokalną, zmiany mająobjąć również dokumentację grupową czyli tzw. Master file. Zgodnie z projektem, obowiązek opracowania  dokumentacji grupowej od przyszłego roku będzie spoczywać na podatnikach należących do grup kapitałowych, które sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe  oraz ich skonsolidowane przychody przekraczają 200 mln zł. W przepisach zostanie także wprost wskazane, że dokumentacja grupowa może być sporządzonaw języku angielskim przez inny podmiot należący do grupy. Ponadto, w świetlenowych przepisów, podmioty składające raport CbC w Polscebędą zobowiązane do przekazywania Szefowi KAS dokumentacji grupowej.

Nowe przepisy mają także trwale wydłużyć terminy sporządzania poszczególnych elementów dokumentacji cen transferowych. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej podatnicy będą składać do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, natomiast termin na sporządzenie lub pozyskanie dokumentacji Master file ma zostać wyznaczony na koniec dwunastego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

Nowelizacja przepisów o cenach transferowych zastępuje również wprowadzone w 2017 r. formularze CIT/TP oraz PIT/TPnową informacją o cenach transferowych - TP-R. TP-R ma być składana przez podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji lokalnej bezpośrednio do Szefa KAS, drogą elektroniczną.

Podsumowując, od 2019 r. czekają naskolejne duże zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych. Na chwilę obecną ciężko jednak jednoznacznie ocenić ich skutki dla podatników. Z jednej strony, propozycję wydłużenia terminów sporządzania dokumentacji, czy zmiany w zakresie progów istotności transakcji należałoby ocenić pozytywnie, tym niemniej dla wielu podatników nowe regulacje mogą wymagać dodatkowych nakładów pracy – przykładowo z zakresie dokonywania korekt dochodowości czy sporządzania analiz danych porównawczych.

Z uwagi na stopień skomplikowania działalności oraz zawieranie licznych transakcji z podmiotami powiązanymi, zmiany w przepisach w zakresie cen transferowych mogą mieć istotne znaczenie również dla podmiotów z branży motoryzacyjnej. W związku z tym, podmioty te powinny w szczególności śledzić wprowadzane zmiany, tak abyrozpocząć przygotowania do ich wdrożenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Nowe przepisy mają zasadniczo obowiązywać od 2019 r., z tym że projekt zakłada możliwość ich dobrowolnego stosowania już dla transakcji rozpoczętych po 31 grudnia 2017 r.

Projekt ustawy został aktualnie skierowany do konsultacji publicznych.

 

Michał Zwyrtek

Dyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC

Joanna Melcher

Starszy Konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC

Katarzyna Witek

Konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC