31 marca PZPM DZP Epidemia a ubieganie się o zamówienia publiczne i wykonywanie umów o zamówienia publiczne

PZPM i DZP zapraszają w dniu 31 marca o godz. 15.30 na webinarium, w czasie którego zostaną omówione regulacje obejmujące kwestie związane ze stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wykonywaniem umów zawartych w trybie ww ustawy.

Agenda:

Wpływ obecnej sytuacji epidemiologicznej na planowane i toczące się postępowania o udzielenia zamówienia, w tym:

 • jakie zamówienia mogą zostać udzielone bez stosowania przepisów PZP
 • wymagania zamawiającego i terminy realizacji zamówienia co zrobić gdy zamawiający nie uwzględnił wpływu okoliczności związanych z epidemią na warunki wykonania zamówienia
 • podejmowanie czynności w postępowaniu odpowiedzi na wezwania zamawiającego i pozyskiwanie dokumentów
 • odwołania i postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą terminy
 • zmiana warunków realizacji zamówienia po złożeniu oferty, ale przed zawarciem umowy
 • wycofanie się z postępowania a ryzyko utraty wadium
 • możliwość unieważnienia postępowania przez zamawiającego
 • przeszkody w wykonywaniu bieżących i przyszłych obowiązków kontraktowych
 • jakie okoliczności uzasadniają uchylenie się od wykonywania umowy
 • zasady wykazywania i dokumentowania przeszkód w wykonywaniu umowy
 • możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne: warunki i nowe podstawy prawne?
 • odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązań kontraktowych co z karami umownymi
 • wpływ niewykonania umowy na udział w przyszłych postępowaniach przetargowych
 • zobowiązania wobec podwykonawców, możliwość zmiany umowy
 • jak przeciwdziałać nieuczciwym zachowaniom dostawców i podwykonawców w sytuacji zawyżania cen dostaw i usług"