05_ Potencjalne oszczędności w cle. Zawieszenia celne oraz kontyngenty taryfowe.

System zawieszeń celnych polega na czasowym ustanowieniu obniżonych stawek celnych na towary przywożone na obszar Unii Europejskiej. W praktyce, pozwala on na import towarów z zastosowaniem 0% stawki celnej (zawieszenie w całości) lub, w wyjątkowych przypadkach, stawki niższej niż dotychczas stosowana (zawieszenie częściowe), przez 3 do 5 lat ich obowiązywania bez ograniczeń ilościowych. Po upływie tego okresu istnieje możliwość przedłużenia zawieszenia, jeżeli nadal jest ono uzasadnione. Kontyngenty taryfowe, w odróżnieniu od zawieszeń, posiadają ograniczenia ilościowe.

Kto może ubiegać się o zawieszenie?

System zawieszeń celnych przeznaczony jest szczególnie dla tych producentów i importerów, którzy wytwarzają produkty używając surowców, półproduktów lub komponentów niedostępnych lub niewytwarzanych w Unii Europejskiej (lub dostępnych w niewystarczającej ilości). Ważne jest, aby:

•     towary te nie stanowiły produktów finalnych, które przeznaczone są do sprzedaży konsumentom końcowym,

•     towary podlegały po ich przywozie procesom przetworzenia na terytorium UE (włączając w to takie procesy jak np. montaż części),

•     wartość dodana przy użyciu towarów była dostatecznie wysoka, aby uzasadniała ustanowienie zawieszenia tj. pozytywne aspekty wprowadzenia zawieszenia powinny przewyższać negatywne skutki rezygnacji z ochronnej funkcji ceł (jeśli importowane towary mają charakter produktów końcowych).

Zakres towarowy ustanawianych zawieszeń celnych, co do zasady, nie jest ograniczony, ustalany jest on, bowiem na podstawie wniosków przedsiębiorców unijnych. Dlatego też na listach zawieszeń celnych znajdują się towary o różnorakim charakterze, od bardzo prostych surowców, których złoża nie są dostępne na terytorium UE, po zaawansowane technicznie komponenty nieprodukowane we Wspólnocie.

Warto jednak wspomnieć, iż ze względu na zasadę niedyskryminowania, którą kieruje się Komisja Europejska przy wprowadzaniu zawieszeń celnych, co do zasady, mogą one zostać wprowadzone tylko dla towarów, które nie są objęte wyłączną umową handlową ograniczającą możliwość ich zakupu przez innych niż wnioskujący unijnych importerów, czy też dla produktów objętych patentami. Wprowadzenie zawieszenia lub kontyngentu nie powinno również kolidować z innymi obszarami polityki unijnej takimi jak np. umowy o wolnym handlu zawarte przez UE, środki ochrony handlu czy ograniczenia związane z ochroną środowiska. Ponadto, w celu uniknięcia wniosków niemających uzasadnienia biznesowego, ustanowienie zawieszeń jest możliwe jedynie w stosunku do towarów, dla których zastosowanie mają stawki celne wyższe niż 0%, a kwota oszczędności z tytułu wprowadzenia zawieszenia jest niemniejsza niż 15 000 euro w skali roku.

 Oszczędności w cle dla branży motoryzacyjnej

Najnowsze Rozporządzenie ustanawiające zawieszenia celne, weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Wraz z nim zostały wprowadzone kolejne zawieszenia, również takie ustanowione na wniosek producentów z branży motoryzacyjnej. Dotyczą one zarówno surowców niezbędnych do produkcji podzespołów samochodowych, których złoża są niedostępne na terytorium UE, jak i wysoce zaawansowanych półproduktów i komponentów, których zakup na terytorium Unii z różnych względów jest niemożliwy.  Obecnie obowiązują zawieszenia na wiele towarów, które mogą być wykorzystywane przez producentów części oraz podzespołów samochodowych, takich jak m.in.:

Na podstawie przytoczonych powyżej przykładów można zauważyć, że zawieszeniami celnymi objęte są zarówno towary, które mają charakter ogólny, jak i takie, które zgodnie z opisem są przeznaczone tylko i wyłącznie do produkcji samochodów lub ich podzespołów. Niezwykle ważne jest, zatem odpowiednie opisanie wnioskowanego towaru, w taki sposób, aby odpowiadał on dokładnie danemu towarowi. Z zawieszeń i tym samym ze stawki 0% cła na wskazane w Rozporządzeniach towary można korzystać, bowiem wyłącznie wtedy, gdy importowane przez nas komponenty są w 100% zgodne z brzmieniem opisów zawartych w Rozporządzeniu. Dlatego tak ważna jest doskonała znajomość towaru już na etapie przygotowywania wniosku.

Zawieszenia celne szansą dla biznesu

Mając na uwadze powyższe, pomimo że sam proces uzyskiwania zawieszenia nie jest łatwy i wymaga często koordynacji wielu obszarów działań firmy oraz zmierzenia się z długotrwałą procedurą przed Komisją Europejską, warto podjąć kroki w celu identyfikacji potencjału do ubiegania się o zawieszenia lub kontyngenty. Wprowadzenie całkowitego zawieszenia cła w przypadku producentów dokonujących importu znacznych wolumenów surowców lub komponentów objętych w standardowej sytuacji pozytywnymi stawkami cła, przekłada się na realne oszczędności mogące sięgać nawet milionów złotych rocznie. Uzyskanie ich dla przynajmniej kilku komponentów niezbędnych do produkcji w UE może, zatem sprawić, że produkcja ta stanie się znacznie bardziej opłacalna.

Obecnie Ministerstwo Rozwoju procesuje wnioski złożone przez polskich producentów w rundzie grudniowej, które po pomyślnym przejściu procedury ustanawiania zawieszeń, będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.Kolejny termin i tym samym szansa dla polskich producentów na złożenie wniosku o zawieszenie celne, upływa 30 czerwca 2017 r.Wnioski przyjęte w tym terminie, po rozpatrzeniu ich pozytywnie przez Ministerstwo Rozwoju oraz Komisję Europejską, mogą zostać opublikowane, jako zawieszenia celne i tym samym umożliwić import wnioskowanych wraz z nimi towarów z 0% stawką cła od 1 lipca 2018 r. W związku z tym, warto już teraz przeanalizować dane dotyczące importu w celu identyfikacji potencjału ubiegania się o zawieszenia celne. W dobie dążenia do optymalizacji kosztowej, mogą one, bowiem okazać się bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie rentowności europejskich zakładów produkcyjnych.

Kontakt:

Michał Zwyrtek
 starszy menedżer w dziale prawno-podatkowym PwC