02_2017 Europejski przemysł wytwórczy wzywa Komisję Europejską do potwierdzenia zobowiązania osiągnięcia 20% PKB UE z przemysłu do roku 2020.

Wraz z 91 innymi stowarzyszeniami reprezentującymi europejskiego przemysłu wytwórczego, ACEA podpisała wspólną deklarację wzywającą Komisję Europejską do wspierania ambitnej strategii przemysłowej UE. Nadszedł czas, aby zacząć głośno mówić na temat wyzwań wobec których stoi Europa. W latach 2000 i 2014 udział w produkcji całkowitej produkcji UE spadł z 18,8% do 15,3%, natomiast w latach 2008 i 2014 zostały utracone 3,5 mln miejsc pracy w sektorze.

Tymczasem, kraje na całym świecie stawiają właśnie produkcję przemysłową na szczycie ich programach politycznych i gospodarczych. Strategia "Make in India" ma na celu zapewnienie Indiom  osiągnięcie założonych celów produkcyjnych, a "Made in China 2025" zakłada przywrócenie Chinom pozycji lidera światowej produkcji. Również ostatnie przejście USA do programu "America First” bez wątpienia wpłynie na wzmocnienie polityki przemysłowej tego mocarstwa.

Europa jest kolebką przemysłu wytwórczego i stoi na czele rewolucji przemysłowej i innowacji technologicznych.  Branża przemysłu wytwórczego zatrudnia bezpośrednio ponad 34 milionów ludzi we wszystkich państwach członkowskich, w łańcuchach dostaw obejmujących setki tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych dostawców.  Pośrednio odpowiada za miliony dodatkowych miejsc pracy w sektorach powiązanych.

Europejski przemysł wytwórczy ma ogromny potencjał w obszarze badań i innowacji, dysponuje wykwalifikowaną siłą roboczą i zdobył światową renomę w dziedzinie jakości i trwałości. Teraz jednak potrzebuje natychmiastowego  wsparcia ze strony instytucji europejskich i państw członkowskich do tworzenia większej liczby miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w Europie.

Na początku swojej kadencji przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zidentyfikował reindustrializację Europy jako jeden ze swoich priorytetów i potwierdził cel zwiększenia udziału przemysłu w PKB UE o 20% do roku 2020. W obliczu przygotowania kolejnych długoterminowych ram finansowych UE, Komisja Europejska powinna zacząć działać, by pomóc UE pozostać konkurencyjną globalną potęgą przemysłową.

Dlatego europejski przemysł wytwórczy reprezentujący szeroką gamę branż wezwał Komisję Europejską do potwierdzenia swojego zobowiązania osiągnięcia celu na poziomie 20% PKB z przemysłu w ambitnym i realistycznym terminie; przyjęcia planu działań na rzecz rozwiązania problemów, potwierdzenia że sektory przemysłowe stoją w ramach jednolitej komunikacji obejmującej konkretne kroki i etapy oraz do zobowiązania się do realizacji tego planu działania w terminie i regularnej informacji o postępach.

Państwa członkowskie i Parlament Europejski jasno wyraziły pełne poparcie dla silnej europejskiej strategii przemysłowej poprzez konkluzje Rady Europejskiej wzywające do wzmocnienia i modernizacji bazy przemysłowej UE (15 grudnia 2016) oraz rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie potrzeby ustanowienia europejskiej polityki reindustrializacji (5 październik 2016). Sygnatariusze niniejszej wspólnej deklaracji są gotowi do zintensyfikowania współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Konkurencyjności do określenia i realizacji skoordynowanej europejskiej strategii przemysłowej, która przyczyni się do ochrony pozycji światowego lidera producentów europejskich i miejsc pracy w Europie.