05_Szczyt przedstawicieli branży automotive Grupy Wyszehradzkiej (V4) wzywa rządy do wspierania konkurencyjności przemysłu w regionie.

Kraje V4 stały się największymi mocarstwami motoryzacyjnymi w Europie. Potwierdzają to konkretne dane liczbowe i statystyki. W ubiegłym roku w regionie V4 wyprodukowano 3.650.931 samochodów, co stanowi około jednej czwartej całkowitej produkcji w Europie. Produkcja motoryzacyjna zatrudnia ponad 630.000 pracowników w naszym regionie i bezpośrednio lub pośrednio wpływa na utworzenie ponad 1.300.000 miejsc pracy. PKB z przemysłu motoryzacyjnego ma istotny wpływ na gospodarkę poszczególnych krajów V4. Dyskusja o tym, jak utrzymać tendencję wzrostową i promować konkurencyjność przemysłu motoryzacyjnego w krajach V4 była głównym tematem międzynarodowej konferencji w Bratysławie 23 maja, zorganizowanej pod auspicjami państw grupy V4 - Republiki Słowackiej, Czech, Węgier i Polski.

Statystyki są z jednej strony bardzo pozytywne, ale z drugiej strony stwarzają szereg wyzwań lub zagrożeń dla utrzymania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego. Biorąc pod uwagę lata wspólnego rozwoju politycznego i społecznego w regionie V4, wyzwania te są niemal identyczne w 4 krajach, działają w ten sam sposób i przysparzają podobnych problemów. Trzeba wymienić i jasno określić konkretne potrzeby i wyzwania, a potem - już na poziomie  przywódców politycznych, przedstawicieli przemysłu, i decydentów spróbować znaleźć sposoby na nawiązanie wzajemnej komunikacji i współpracy w tworzeniu opinii poszczególnych członków grupy V4“-powiedział gospodarz konferencji Juraj Sinay, prezes Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego Republiki Słowackiej.

Dyskusje koncentrowały się na znaczeniu regionu V4 w kontekście wewnętrznych problemów i zewnętrznych wyzwań, przed jakimi stoi przemysł motoryzacyjny.

W ramach zagadnień wewnętrznych, wszystkie kraje w regionie stwierdziły, że niezwłocznie należy podjąć działania w związku z problemem niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej, rozwojem łańcuchów dostaw i potrzebą promocji działań w obszarze R&D.

Wyzwania zewnętrzne pojawiają się w wyniku trwających procesów - często poza naszym regionem. Są to zmiany geopolityczne w regionach, w których niemal cała produkcja jest przeznaczana na eksport, umowy o wolnym handlu, zmiany w myśleniu i pojawienie się nowej generacji klientów, a także trwający proces „Przemysł 4.0“ (Industry 4.0) jako synonim nowych technologii, które mają zapoczątkować kolejną rewolucję w przemyśle.

Szczególne znaczenie ma także prawodawstwo Unii Europejskiej, które narzuca dekarbonizację transportu (zaostrzanie limitów emisji), zwiększenie wymogów bezpieczeństwa, zmiany w przepisach technicznych w zakresie homologacji pojazdów pod kątem dostosowania ich do warunków drogowych, co  przyczynia się do rewolucyjnych zmian mających wpływ na cały łańcuch produkcji pojazdów i dystrybucja. Kraje V4 stanowią ważną grupę polityczną i gospodarczą w Europie, zwłaszcza wobec postępujących skutków Brexitu.

Na zakończenie konferencji, przedstawiciele związków i stowarzyszeń motoryzacyjnych V4 chcą przyjęły wspólną deklarację, w ramach której chcą zaprosić rządy do współpracy i promowania przemysłu oraz przyjęcia propozycji stworzenia platformy do regularnych spotkań na szczeblu centralnym w Europie.