03_2017 Wyzwania podatku od środków transportowych

Choć ustawowa regulacja dotycząca podatku od środku transportowych jest krótka (raptem osiem artykułów, przy ponad dwustu artykułach ustawy o VAT), poprawne rozliczenie tego podatku może okazać się wyjątkowo problematyczne, zwłaszcza w przypadku firm dysponujących rozległą flotą pojazdów. W dużej mierze wiąże się to z tym, iż podatek ten działa na zasadzie samoobliczenia – to podatnik musi sam ustalić, które z jego pojazdów podlegają opodatkowaniu, zgłosić je w stosownej deklaracji, a następnie obliczyć i zapłacić podatek.

Zakres podatku

Podatkiem od środków transportowych objęte są:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz równej lub wyższej niż 12 ton,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz równej lub wyższej niż  12 ton,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, a także równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  • autobusy.

Niezależnie od tego, kto wykorzystuje pojazd objęty podatkiem (np. w przypadku leasingu lub najmu), to właściciel jest zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku.

Różne stawki i organy

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych została określona jedynie zakres dopuszczalnych stawek (ich maksymalną, a dla niektórych pojazdów również minimalną wysokość), przy czym różnią się one w zależności od typu środka transportu oraz niektórych jego parametrów, takich jak masa i liczba miejsc siedzących. Obowiązujące stawki podatkowe są uchwalane niezależnie w każdej gminie. Rada gminy ma prawo je różnicować, uwzględniając zwłaszcza takie czynniki jak wpływ pojazdu na środowisko, jego pojemność czy rok produkcji.

Właściciele pojazdów objętych podatkiem mają obowiązek złożenia deklaracji do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, według miejsca swojej siedziby lub zamieszkania. Należy pamiętać, że przedsiębiorstwa wielozakładowe muszą każdą ze swoich jednostek lub zakładów rozliczyć osobno, u organu właściwego dla każdego z nich.

Deklaracja i jej terminy

Co do zasady, deklarację na podatek od środków transportowych należy złożyć do 15 lutego każdego roku podatkowego, za wszystkie posiadane pojazdy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nabycia pojazdu objętego podatkiem w ciągu roku lub takiej jego modyfikacji, że zaczyna podlegać opodatkowaniu, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni.

W deklaracji należy wskazać przede wszystkim dane podatnika oraz kwotę obliczonego podatku. Wyliczenie trzeba jednak poprzeć zestawieniem obejmującym ilość pojazdów, a także sumę podatku dla każdej z przewidzianych kategorii. Ponadto, do deklaracji należy załączyć szczegółowe informacje o objętych nią pojazdach. Podatek jest płacony w dwóch ratach, co do zasady do 15 lutego i 15 września każdego roku, przy czym podatnik ma obowiązek samemu obliczyć wysokość wpłat i dokonać ich bez wezwania ze strony gminy.

Wyzwania niewielkiego podatku

Z powodu tak dużej ilości czynników wpływających na wysokość podatku od środków transportowych, rozliczenie go to dość angażujący proces, wymagający zgromadzenia i przetworzenia wielu informacji. Po pierwsze, do poprawnego rozliczenia potrzebujemy danych na temat posiadanych pojazdów, w tym ich masę całkowitą, rodzaj zawieszenia czy pojemność silnika – ostateczny zakres potrzebnych informacji zależy od tego, jakich parametrów właściwe gminy używają do różnicowania stawek podatku.

W związku z powyższym, należy prześledzić, w których gminach zarejestrowane są poszczególne środki transportowe należące do przedsiębiorstwa. Dla każdej z takich gmin, konieczne jest wyszukanie właściwej uchwały ustanawiającej stawki na dany rok podatkowy. Warto pamiętać, że stawki mogą zostać zmienione w ciągu roku, co może jeszcze bardziej skomplikować stan prawny.

W ciągu roku może zaistnieć też potrzeba skorygowania deklaracji, jeśli pojazd zostanie zbyty, zmienią się jego parametry lub firma przeniesie swoją siedzibę. Co do zasady, zarówno zmiany w prawie, jak i w posiadanych pojazdach, uwzględnia się proporcjonalnie, w odniesieniu do poszczególnych miesięcy.

Uwzględniając ilość szczegółów, które mają znaczenie przy rozliczaniu podatku od środków transportowych, przy rozliczaniu tego pozornie łatwego podatku wyjątkowo łatwo o pomyłkę. Warto więc dokładnie przeanalizować wszystkie informacje przed złożeniem deklaracji, a nawet rozważyć zasięgnięcie pomocy specjalisty, zwłaszcza w przypadku posiadania rozległej floty pojazdów zarejestrowanych na terenie różnych gmin.

Zapraszamy do kontaktu:

Michał Zwyrtek –starszy menedżer, podatki, PwC

mail

Michał Pępek– konsultant, podatki, PwC

mail