01_2017 Czy planowane zmiany legislacyjne ograniczą smog?

Chociaż za główną przyczynę powstawania smogu uważa się palenie w piecach domowych, przestarzały park samochodowy w naszym kraju ma swój udział w emitowaniu szkodliwych substancji. Aby zminimalizować skutki zanieczyszczeń z transportu, w Sejmie na pierwsze czytanie czeka projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy - Prawo ruchu drogowego. Projekt dotyczy możliwości stworzenia w 16 największych polskich miastach stref ograniczonej lub zakazanej emisji spalin powstałych z ruchu pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi poprzez wprowadzenie ograniczeń lub zakazów wjazdu do danej strefy dla pojazdów niespełniających ustalonych norm emisji Euro.

Poziom emisyjności z transportu w Polsce wynika ze struktury wiekowej pojazdów.

Tylko 1,79% wszystkich samochodów osobowych spełnia najnowszą normę emisji Euro 6 natomiast normę Euro 5 spełnia 8,49%.

Dotychczas w Polsce nie było przepisów, na podstawie których można było ograniczyć ruch kołowy w miastach z uwagi na złą jakość powietrza. Praktycznie nieprzerwany ruch pojazdów i jego nasilenie w tzw. godzinach szczytu są przyczyną korków i zatorów drogowych, częstym zatrzymywaniem i startem, co wpływa na zwiększoną emisję zanieczyszczeń.

Proponowane zmiany mają stworzyć możliwość ustanowienia strefy ograniczonej lub zakazanej emisji spalin powstałych z ruchu pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi poprzez wprowadzanie ograniczeń lub zakazów wjazdu do danej strefy dla pojazdów niespełniających ustalonych norm emisji Euro. Ustanawianie takich stref pozostanie w gestii rady miasta o liczbie mieszkańców powyżej 200 tysięcy, co obecnie kwalifikuje 16 największych miast w Polsce (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń).

W projekcie, możliwość wprowadzenia strefy ograniczonej lub zakazanej emisji spalin nie będzie uzależniona od stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu. Jak wskazują projektodawcy- wprowadzenie takich ograniczeń - poza zmniejszeniem emisji z silników samochodów - powoduje również m.in. zmniejszenie liczby wypadków czy zmniejszenie strat czasu powodowanych zatłoczeniem.

Uchwała rady gminy wydana na podstawie tego przepisu będzie musiała precyzować zasięg terytorialny strefy, obowiązujące w niej ograniczenia, zakazy i nakazy ustanowione w związku z wymogami w zakresie emisji zanieczyszczeń ze spalin. Wyznaczony obszar objęty strefą powinien uwzględniać konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego W uchwale możliwe będzie także wprowadzenie wyłączeń od wynikających z niej zakazów lub nakazów. Wyłączenia te mogą dotyczyć między innymi pojazdów należących do mieszkańców strefy, a także pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów komunikacji publicznej, taksówek, pojazdów osób niepełnosprawnych, pojazdów historycznych lub zabytkowych.

Pojazd dopuszczony do ruchu w strefie będzie mógł się po niej poruszać pod warunkiem posiadania oznakowania potwierdzającego klasę emisji spalin. Sposób potwierdzania klasy emisji spalin pojazdu, wzór oznakowania i sposób jego umieszczania w pojeździe, podmioty wydające oznakowanie oraz wysokość opłat za wydanie oznakowania będą uregulowane w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu.