Terminy ważności dla homologacji cząstkowych

Dzięki zaangażowaniu PZPM oraz Transportowego Dozoru Technicznego i  niektórych z firm członkowskich PZPM , zostało oficjalnie opublikowane sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/1832 z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 w celu udoskonalenia badań i procedur homologacji typu w odniesieniu do lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych, w tym badań i procedur dotyczących zgodności eksploatacyjnej i emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy, a także wprowadzenia urządzeń służących do monitorowania zużycia paliwa i energii elektrycznej (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 301, str. 1), które przywróciło poprzednie terminy ważności dla homologacji cząstkowych emisyjnych wydanych na podstawie rozporządzenia 715/2007 oznaczonych kodem BH i BI tj. 31 sierpnia 2020 roku.