Homologacja – technika

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej kwestie dotyczące homologacji pojazdów, motocykli oraz części są regulowane zgodnie z ustawodawstwem europejskim. Głównym polskim aktem prawnym, w którym zostały zaimplementowane europejskie regulacje dotyczące homologacji jest ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Całopojazdowa homologacja typu WE początkowo miała obowiązkowe zastosowanie od 1998 roku dla samochodów osobowych, a od 2003 roku dla motocykli. Oznaczało to, że te kategorie pojazdów muszą spełniać wszystkie wymogi homologacyjne postawione w przepisach unijnych, aby mogły być dopuszczone do ruchu drogowego. Jednocześnie homologacja europejska upoważniała do rejestracji takiego pojazdu w każdym państwie UE.  Ma to na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa drogowego, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz dać pełną możliwość niezakłóconego korzystania z rynku wewnętrznego WE.  Ma także usprawnić realizację i prawidłowe funkcjonowanie procedury monitorowania zgodności produkcji, która jest jedną z podstaw wspólnotowego systemu homologacji typu.

Obecnie obowiązująca dyrektywa ramowa dotyczącą homologacji wprowadziła obowiązek stosowania homologacji typu WE dla wszystkich kategorii pojazdów.

Pojazdy które otrzymały homologację typu WE mogą być sprzedawane, rejestrowane i dopuszczone do ruchu pod warunkiem, że posiadają ważne Świadectwo zgodności WE.

Świadectwo zgodności WE jest zatem dokumentem, w którym producent pojazdu potwierdza, że dany pojazd posiada całopojazdową homologację typu WE.

Poszczególne dyrektywy i rozporządzenia dotyczące homologacji typu WE są rozwijane także pod auspicjami Porozumienia  United Nations Economic Commission For Europe z 1958 roku. Obecnie jest bardzo mocne powiązanie pomiędzy legislacją UE, a regulaminami UNECE i regulaminy, do których przystąpiła Wspólnota są uznawane za równoważne dla poszczególnych dyrektyw i rozporządzeń homologacji typu WE.

Homologacja typu WE pozwala producentom korzystać  w pełni z możliwości, które oferuje rynek UE, natomiast homologacja typu oparta o regulaminy UNECE pozwala wyjść poza rynki UE.