03_Tarcza Antykryzysowa dziś w Senacie

Projekt "Tarczy Antykryzysowej", czyli projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 299), w dniu 26 marca trafił do Sejmu i Senatu. Zapraszamy do Zapoznania się z głównymi zmianami w stosunku do wersji projektu z 21 marca 2020 r.

  1. 40/40/20 tj. obniżony wymiar czasu pracy i dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g).

Pozorne umożliwienie dużym podmiotom ubiegania się o dofinansowanie

Pomimo usunięcia przepisu, iż wypłata dofinansowania stanowi pomoc de minimis, pozostawione zostało odwołanie do art. 3 ust. 2  Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, który stanowi, że wypłacona pomoc stanowi pomoc de minimis.

Oznacza to, że dofinansowanie wprowadzone przez ten przepis w dalszym ciągu stanowi pomoc de minimis.  Komunikat Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01) podwyższa limit pomocy de minimis z 200 tys. EUR do 800 tys. EUR, jednak dalej jest to rozwiązanie, które w praktyce pomija sektor produkcyjny, w tym sektor motoryzacyjny.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników wyższych niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020r.

Projekt ustawy dalej nie wyjaśnia wątpliwości, czy obniżenie wymiaru czasu pracy jest możliwe tylko w przypadku uzyskania dofinansowania (na wypłatę którego środki są ograniczone).

Ustawa przyznaje ponadto uprawnienie Radzie Ministrów do przedłużenie 3-miesięcznego okresu udzielania wsparcia o kolejny okres.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w trybie umowy ze starostą (art. 15zzb) pozostaje dalej dostępne tylko dla MŚP.

  1. Prawo zamówień publicznych – wyłączenie możliwości odstąpienia od umowy z uwagi na COVID przez wykonawcę (Art. 15r)

Projekt ustawy dodaje postanowienie, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy w sprawie zamówień publicznych przez wykonawcę

  1. Zaległości podatkowe – zaniechanie dochodzenia odsetek za zwłokę (Art. 15za)

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – przesunięcie terminu złożenia zeznania i wpłacenia podatku do 31 maja 2020 r. (Art. 15zzj)

Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika czynnego żalu. W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

  1. Wstrzymanie biegu i zawieszenie terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego i administracyjnego na czas trwania epidemii (Art. 15zzr)

Projekt przewiduje wstrzymanie i zawieszenie (z pewnymi wyjątkami) szeregu wymienionych w przepisie terminów.

Dodatkowo w okresie epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych co do zasady nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres (Art. 15zzs).

  1. Możliwość powierzenia przez wojewodę zadań zamkniętego urzędu innemu urzędowi ( 15zzz).

W przypadku, gdy w okresie obowiązywania epidemii urząd administracji publicznej lub inny podmiot wykonujący zadania publiczne stanie się niezdolny do wykonywania zadań w całości albo w części, wojewoda może w drodze zarządzenia powierzyć wykonywanie zadań tego urzędu lub podmiotu, w całości albo w części, w określonym terminie, innemu urzędowi administracji publicznej lub podmiotowi wykonującemu zadania publiczne.

  1. Poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego (15zzze)

W związku ze skutkami COVID-19, BGK może udzielać poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej do 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu. Poręczenia te dostępne są dla średnich i dużych przedsiębiorców. Przepis ten stanowi jednocześnie, że poręczenia lub gwarancja może stanowić pomoc publiczną.

  1. Wydłużenie terminu raportowania schematów również w przypadku schematów transgranicznych (Art. 31za)

Nowa wersja przepisu wydłuża na czas epidemii, nie później jednak niż do 30 czerwca termin raportowania wszystkich schematów, w tym również schematów transgranicznych.  

  1. Zwolnienie mikroprzedsiębiorców ze składek ZUS na 3 miesiące

Mikroprzedsiebiorca może wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.