Stanowiska PZPM

Stanowiska Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego dot. branży

Metoda sortowania:

Postulaty branży motoryzacyjnej w pałacu prezydenckim

Rada ds. Przedsiębiorczości

Dyskusje prowadzone na posiedzeniach Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej powołanej w maju 2019 r. mają za zadanie inicjowanie zmian w polskim systemie prawnym, które ułatwią funkcjonowanie biznesowi w Polsce i stworzą lepsze warunki do jego rozwoju. Co ważne, oprócz przedstawicieli środowiska naukowego w Radzie zasiadają także praktycy biznesu. Stałe miejsce w Radzie posiadają przedstawiciele branży motoryzacyjnej, a wśród nich szefowa polskiej firmy, która została wyróżniona m.in. Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP - MB Pneumatyka.

Tematem ostatniego posiedzenia Rady była motoryzacja. Szefowie motoryzacyjnych organizacji branżowych omówili sytuację branży w czasach koronawirusa i przedstawili postulaty, które poprawiłyby sytuację firm z sektora automotive.

Branża motoryzacyjna apeluje o wsparcie w pokonywaniu skutków kryzysu wywołanego COVID-19

Na spotkanie Rady ds. Przedsiębiorczości zaproszono przedstawicieli trzech organizacji reprezentujących branżę motoryzacyjną w Polsce: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM)  oraz Polską Grupę Motoryzacyjną (PGM). Co warto podkreślić PZPM i SDCM reprezentują krajową motoryzację zarówno w Polsce jak i w Europie. PZPM jest jedyną w Polsce organizacją należącą do ACEA – europejskiej organizacji producentów pojazdów, a SDCM jedynym w Polsce członkiem CLEPA – europejskiej organizacji reprezentującej producentów części motoryzacyjnych, jak również FIGIEFA - reprezentującej interesy handlu częściami motoryzacyjnymi.

Czytaj więcej »

Apel PZPM i organizacji motoryzacyjnych Czech, Słowacji i Węgier do krajowych rządów, parlamentów i instytucji UE o konstruktywne działania przywracające branżę do normalności po kryzysie COVID-19.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz organizacje motoryzacyjne Czech, Słowacji i Węgier apelują do krajowych rządów, parlamentów i instytucji UE o konstruktywne działania przywracające branżę do normalności po kryzysie COVID-19.

W UE przemysł motoryzacyjny odpowiada za 7% PKB i daje zatrudnienie  blisko 14 milionom osób. Europejska branża motoryzacyjna została szczególnie dotknięta kryzysem COVID-19, w efekcie ponad milion pracowników sektora w UE już doświadczyło skutków zamknięcia fabryk, zaś do klientów nie trafiły dwa miliony pojazdó

Czytaj więcej »

Stanowisko PZPM w sprawie możliwości zastąpienia podatku akcyzowego podatkiem uzależnionym od parametrów ekologicznych

Obecnie podatek akcyzowy jako regulacja systemowa nie wspiera rozwoju nowoczesnej, bezpiecznej motoryzacji. Zdaniem PZPM sensowne byłoby zastąpienie akcyzy taką formułą podatkową, która – prócz dostarczania stosownych dochodów budżetowi – przyspieszyłaby modernizację parku samochodowego w Polsce, a w efekcie wsparła bezpieczeństwo użytkowników dróg i nasze środowisko naturalne. 

Czytaj więcej »

Stanowisko PZPM w sprawie poprawy funkcjonowania systemu kontroli pojazdów

Obecnie w Polsce obowiązkowe badania techniczne pojazdów wykonywane są przez ok. 3, 5 tysiąca stacji kontroli pojazdów (SKP) przez ok. 10 tys. diagnostów. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami sprawuje starosta, który może cofnąć diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzi, że przeprowadził on badania techniczne niezgodne z określonym zakresem i sposobem wykonywania lub wydał zaświadczenie albo dokonał wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu, niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami. O nadanie ponownego uprawnienia diagnosta może się ubiegać po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna. Z Raportu NIK z 2009 r. wynika wniosek o niewydolności obecnego systemu nadzoru nad obszarem badań technicznych. Tymczasem jakość i rzetelność wykonywanych przez SKP badań jest podstawowym elementem weryfikowania stanu technicznego zarejestrowanego pojazdu, wpływającego na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Codziennie na drogach ginie blisko 15 osób. Można postawić tezę, że przyczyną bądź współprzyczyną istotnej części wypadków jest zły stan techniczny naszych pojazdów.

Czytaj więcej »