Stanowiska PZPM

Stanowiska Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego dot. branży

Metoda sortowania:

Stanowisko PZPM w sprawie możliwości zastąpienia podatku akcyzowego podatkiem uzależnionym od parametrów ekologicznych

Obecnie podatek akcyzowy jako regulacja systemowa nie wspiera rozwoju nowoczesnej, bezpiecznej motoryzacji. Zdaniem PZPM sensowne byłoby zastąpienie akcyzy taką formułą podatkową, która – prócz dostarczania stosownych dochodów budżetowi – przyspieszyłaby modernizację parku samochodowego w Polsce, a w efekcie wsparła bezpieczeństwo użytkowników dróg i nasze środowisko naturalne. 

Czytaj więcej »

Stanowisko PZPM w sprawie poprawy funkcjonowania systemu kontroli pojazdów

Obecnie w Polsce obowiązkowe badania techniczne pojazdów wykonywane są przez ok. 3, 5 tysiąca stacji kontroli pojazdów (SKP) przez ok. 10 tys. diagnostów. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami sprawuje starosta, który może cofnąć diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzi, że przeprowadził on badania techniczne niezgodne z określonym zakresem i sposobem wykonywania lub wydał zaświadczenie albo dokonał wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu, niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami. O nadanie ponownego uprawnienia diagnosta może się ubiegać po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna. Z Raportu NIK z 2009 r. wynika wniosek o niewydolności obecnego systemu nadzoru nad obszarem badań technicznych. Tymczasem jakość i rzetelność wykonywanych przez SKP badań jest podstawowym elementem weryfikowania stanu technicznego zarejestrowanego pojazdu, wpływającego na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Codziennie na drogach ginie blisko 15 osób. Można postawić tezę, że przyczyną bądź współprzyczyną istotnej części wypadków jest zły stan techniczny naszych pojazdów.

Czytaj więcej »