Block Exemption Regulation

Porozumienia wertykalne w motoryzacji dotyczą porozumień pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi działającymi na różnych szczeblach dystrybucji i produkcji.

Początkowo ta kwestia dla całej Unii Europejskiej została uregulowana w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1400/2002 z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze motoryzacyjnym, które wprowadziło jednolite regulacje w tej kwestii dla rynku zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży nowych pojazdów silnikowych i rynku towarów i usług posprzedażnych dla pojazdów silnikowych. Wkrótce po wydaniu tego rozporządzenia Polska zdecydowała się na wydanie lokalnego aktu regulującego tą kwestię tylko na rynku polskim. Było to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Rozporządzenie to w gruncie rzeczy zawierało prawie takie same uregulowania jak rozporządzenie WE.

Z uwagi, że rozporządzenie Nr 1400/2002 zostało wydane na określony czas do 31 maja 2010 roku, w dniu 27 maja 2010 roku zostało wydane rozporządzenie Komisji (UE) Nr 461/2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych. Rozporządzenie to wprowadziło odrębny reżim prawny dla rynku nowych samochodów oraz rynku towarów i usług posprzedażnych dla pojazdów silnikowych. Zgodnie z tą regulacją rynek samochodów nowych do 31 maja 2013 roku ma podlegać dalej regulacjom zawartym w rozporządzeniu Nr 1400/2002, a po tej dacie ma wejść pod reżim prawny wynikający z ogólnego rozporządzenia Komisji (UE) Nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych.

Rynek towarów i usług posprzedażnych dla pojazdów silnikowych ma natomiast być  regulowany już od samego 1 czerwca 2010 roku przez zapisy wynikające z rozporządzenia Nr 330/2010 i wytycznych wydanych przez Komisję Europejską.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego wspólnotowego rozporządzenia, Polska zdecydował się wydać swoją kolejną regulację odnoszącą się w tym zakresie do rynku polskiego i zawarła ją w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, które stanowi połączenie regulacji zawartych w rozporządzeniu Nr 1400/2002 i rozporządzenia Nr 461/2010 z pewnymi niewielkimi odrębnościami.