05_europejskie organizacje branżowe ze związkami zawodowymi wzywają do realizacji planu dla sektora motoryzacyjnego

COVID-19 wywołał bezprecedensowy kryzys w sektorze motoryzacyjnym skutecznie blokując produkcję i dystrybucję samochodów w Europie przez kilka tygodni. Sprzedaż zatrzymała się, inwestycje gwałtownie spadły co pociągnęło za sobą zastój na rynku nowych, niskoemisyjnych modeli. Reorganizacja pracy po pandemii spowodowała zwiększenie kosztów produkcji co przekłada się na trwające redukcje zatrudnienia i obniżanie dochodów pracowników. Jeśli obecna sytuacja będzie się utrzymywać, sektor może czekać  krach na skutek bankructw i restrukturyzacje przedsiębiorstw na dużą skalę.

Dlatego europejskie organizacje biznesowe i związki zawodowe sektora, wśród których są industriAll Europe, Ceemet, ACEA, CLEPA, CECRA i ETRMA we wspólnym apelu wezwały Komisję Europejską do opracowania planu naprawy przemysłowej. W opinii przedstawicieli branży, taki plan powinien opierać się na dwóch filarach. Po pierwsze, przywrócić przemysł na właściwe tory poprzez stymulowanie sprzedaży i ożywienie produkcji, a po drugie - wspierać przemysł w jego dążeniu do przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, w oparciu o zielony ład i cele klimatyczne Europy.

Do realizacji pierwszego celue uropejska motoryzacja pilnie potrzebuje:

 • Skoordynowanych środków mających na celu wsparcie ożywienia przemysłu
 • Zharmonizowanych wytycznych dotyczących profilaktycznych środków bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Koordynacji działań w celu uniknięcia dalszych zakłóceń w łańcuchach dostaw.
 • Wsparcia dla rentownych firm w celu utrzymania ich odporności na kryzys.
 • Pomocy państwa w utrzymaniu płynności finansowej firm m.in. poprzez gwarancje inwestycyjne, ulgi podatkowe, pożyczki uprzywilejowane.
 • Wsparcia dla przedsiębiorstw w utrzymaniu / rozwoju kapitału ludzkiego, przy jednoczesnym zachowaniu dochodów i bezpieczeństwa pracy zatrudnionych.
 • Wprowadzenia / wzmocnienia tymczasowych środków stymulujących popyt poprzez programy wymiany pojazdów, które są koordynowane na poziomie UE i wspierane finansowo przez Komisję. Środki te powinny być przyznawane w zależności od zastosowania najnowszych technologii w zakresie bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej.  
 • Pobudzenia popytu, co pozwoli na ponowne uruchomienie linii montażowych i zachowanie miejsc pracy.
 • Uwzględnienia nadzwyczajnych okoliczności w ocenie wpływu reform regulacyjnych na sektor.

Wdrożenie drugiego filaru– tj. wsparcia sektora w realizacji cyfrowych i niskoemisyjnych przemian będzie możliwe poprzez podjęcie następujących działań:

 • Rozwijania i utrzymania wiodącej pozycji technologicznej za pomocą ambitnych programów wspierających przejścia na technologie cyfrowe i niskoemisyjne.
 • Zapewnienia wsparcia inwestycyjnego (dotacje, pożyczki, kapitał własny) w celu wprowadzenia na rynek nowych zrównoważonych technologii.
 • Przyspieszenia budowy sieci infrastruktury ładowania i tankowania gazu CNG/LNG dla samochodów osobowych, dostawczych i użytkowych oraz zapewnienie co najmniej 2 milionów punktów ładowania i stacji tankowania w całej UE dla wszystkich typów pojazdów.
 • Wprowadzenia lub wzmocnienia zachęt rynkowych w celu promowania alternatywnych napędów.
 • Promocji współpracy przemysłowej i sojuszów przemysłowych umożliwiających podział kosztów opracowania i wprowadzania na rynek nowych technologii niskoemisyjnych.
 • Ułatwienia inwestycji w infrastrukturę cyfrową nowej generacji - jako kluczowy czynnik umożliwiający bardziej niezawodną łączność między pojazdami.
 • Wykorzystania innowacyjnych zamówień publicznych, aby wesprzeć popyt i wprowadzić nowe innowacje na rynek.
 • Zwiększenia inwestycji w badania i rozwój, a także w produkcję baterii, wodoru i niskoemisyjnych paliw ciekłych w Unii Europejskiej.
 • Rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym związanej z łańcuchem dostaw w branży motoryzacyjnej (recykling, ponowna produkcja, ponowne wykorzystanie).
 • Wspierania motoryzacyjnych MŚP w przedefiniowaniu ich pozycji w łańcuchu wartości w szybko zmieniającym się otoczeniu motoryzacyjnym

Kryzys COVID-19 ma poważne konsekwencje dla miejsc pracy, dlatego industriAll Europe, Ceemet, ACEA, CLEPA, CECRA i ETRMA, wzywają do podjęcia odpowiedzialnych procedur w przeprowadzaniu restrukturyzacji z uwzględnieniem ustalonego harmonogramu zmian, skutecznego dialogu społecznego, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania pracowników oraz wdrażania Jest absolutnie konieczne, by nadchodzący europejski plan naprawy gospodarczej otoczył należytą uwagą sektor, który już mocno zainwestował w transformację i który ma ambicję by kontynuować te inwestycje po pokonaniu kryzysu.