02_Zmiany w e-commerce i nie tylko

- rozszerzenie ochrony konsumenckiej na przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi

Do tej pory wystawienie faktury za towar lub usługę „na firmę” było równoznaczne z uznaniem, że dokonano tego w ramach obrotu z udziałem obu podmiotów profesjonalnych (każda czynność prawna potwierdzona fakturą wystawioną na przedsiębiorcę była uznawana za czynność bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą lub zawodową).

1 czerwca br., za sprawą ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, wejdą w życie zmiany w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta, które w określonych sytuacjach rozszerzą ochronę przysługującą konsumentom, także na przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Po ich wejściu w życie, niektórymi przepisami o ochronie konsumentów zostaną objęte również osoby fizyczne, które zawierają z innymi przedsiębiorcami umowy związane bezpośrednio z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadające dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu działalności gospodarczej, który wskazały w CEIDG.

Tacy przedsiębiorcy będą objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów, w zakresie:

  • stosowania klauzul abuzywnych (niedozwolonych postanowień umownych),
  • rękojmi za wady (ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialność sprzedawcy na zasadzie rękojmi będzie jednak nadal możliwe) oraz
  • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (wynikającego z Ustawy o prawach konsumenta).

Należy przy tym zaznaczyć, że przedsiębiorcy korzystający z tak przyznanej ochrony nie będą jednak objęci ochroną instytucjonalną konsumentów, sprawowaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rzeczników powiatowych.

Jak przygotować się na nadchodzące zmiany?

Powyższe zmiany wejdą w życie 1 czerwca 2020 r. i będą mieć zastosowanie do umów zawartych począwszy od tej daty. Do tego czasu przedsiębiorcy oferujący swoje towary i usługi zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom powinni przede wszystkim:

  • dostosować postanowienia stosowanych wzorców umownych (np. regulaminów sklepów internetowych, ogólnych warunków sprzedaży, ogólnych warunków umów, cenników, taryf itp.) do pojawienia się nowej, wyodrębnionej kategorii podmiotów,
  • zweryfikować wykorzystywane wzorce umowne pod kątem stosowania niedozwolonych klauzul umownych oraz uprawnień wynikających z rękojmi,
  • w przypadku umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, odpowiednio zmodyfikować postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od umowy.

Zespół SSW Pragmatic Solutions na bieżąco monitoruje proces legislacyjny i projekty ustaw mogące wpłynąć na sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Będziemy Państwa nadal informować o kolejnych istotnych zmianach w prawie.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

 

Jakub Jędrzejewski                                          Joanna Kanicka
Partner                                                            Junior Associate
jakub.jedrzejewski@ssw.solutions                    joanna.kanicka@ssw.solutions

Tel: +48 664 445 102                                        Tel: +48 664 150 789