06_Nowy standard dotyczący leasingu wpłynie na model biznesowy oraz ofertę leasingodawców

W styczniu 2016 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16) dotyczący leasingu z datą wdrożenia od 1 stycznia 2019 roku. Nowy standard wymaga od leasingobiorcy ujęcia prawie wszystkich umów noszących znamiona leasingu w bilansie. Ma to na celu odzwierciedlenie prawa leasingobiorcy do używania aktywa w danym okresie czasu oraz ujęcie odnośnego zobowiązania do zapłaty czynszów/rat leasingowych.

Nowe wymagania eliminują pojęcie leasingu operacyjnego, a co za tym idzie pozabilansowe ujęcie użytkowanych na tej podstawie aktywów. Wszystkie użytkowane aktywa i odnośne zobowiązania do zapłaty czynszów będą musiały zostać ujęte w bilansie. Wpłynie to na zmianę podstawy kalkulacji powszechnie używanych wskaźników finansowych, takich jak wskaźniki zadłużenia czy EBITDA. Zwiększy to porównywalność pomiędzy spółkami, ale może mieć również wpływ na kowenanty w umowach kredytowych, ratingi kredytów, koszty finansowe oraz postrzeganie Twojej spółki przez interesariuszy.

Wpływ nowego standardu na sprawozdawczość finansową, sposób finansowania aktywów, systemy operacyjne oraz procesy i kontrole wewnętrzne może być znaczący. Wiele spółek używa leasingu jak źródła pozyskiwania wartościowych aktywów takich jak samochody, biura, fabryki, sklepy czy flota lotnicza. Stąd też leasingobiorcy będą poważnie dotknięci nowym standardem. W przypadku leasingodawców zasady ujmowania umów leasingowych i ich rozliczania pozostaną w większości bez zmian. Niemniej zmiana standardu może mieć wpływ na ich modele biznesowe i produkty leasingowe w związku ze zmianą potrzeb i zachowań leasingobiorców.

Nowy standard może wywołać u leasingobiorców chęć renegocjacji istniejących leasingów, tak aby zmniejszyć wpływ nowego standardu. Eliminacja pozabilansowego ujęcia leasingu operacyjnego oraz zwiększenie obciążenia i kosztów związanych z administracyjną obsługą umów leasingowych może zmniejszyć biznesową atrakcyjność leasingu. Z drugiej strony, zwiększona transparentność umów leasingowych w sprawozdaniu finansowym w połączeniu z ich zwiększoną transparentnością
w ramach spółki może w praktyce przyczynić się do podejmowania przez spółki bardziej efektywnych ekonomicznie decyzji oraz optymalizacji portfela umów leasingowych i w efekcie oszczędności. Zmiany w zachowaniu i potrzebach leasingobiorców mogą obejmować chęć skrócenia okresów leasingowania oraz chęć wprowadzenia w większym zakresie zmiennych płatności leasingowych opartych o użytkowanie aktywa. Inni mogą zdecydować się na umowy o charakterystyce usługi zamiast umów o charakterystyce leasingu. Jest to już zauważalny trend jednak może się on pogłębić po wprowadzeniu nowego standardu. Leasingobiorcy mogą chcieć zaangażować się w renegocjacje umów długo przed datą wdrożenia nowego standardu w celu zminimalizowania jego wpływu. Jednostki, które zdecydują się na takie kroki powinny jednak dokładnie przemyśleć ich konsekwencje, jako że zmiany te wpłyną również na takie elementy jak polityka cenowa czy ryzyko absorbowane przez jednostkę.

Następne kroki:

  • Leasingobiorcy i leasingodawcy powinni rozważyć renegocjację i rekonstrukcję obecnych i przyszłych umów leasingowych/umów najmu/umów dzierżawy.
  • Struktury wspierające leasing, zarówno biznesowe jak i prawne powinny zostać poddane ponownej ocenie w celu sprawdzenia czy są nadal efektywne (na przykład spółki typu joint venture lub spółki celowe)
  • Rachunkowość leasingodawcy pozostanie w znacznej mierze niezmieniona w porównaniu do MSR 17, jednak mogą oni zostać dotknięci zmianami ze względu na zmianę potrzeb i zachować klientów, co wpłynie na ich modele biznesowe oraz oferowane produkty leasingowe.

Data wdrożenia MSSF16 Leasing to 1 stycznia 2019 r. Nowy standard zezwala na jego wcześniejsze zastosowanie pod warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”. W celu wdrożenia nowego standardu jednostka może wybrać albo pełne podejście retrospektywne albo zmodyfikowane podejście retrospektywne. Wybrane podejście musi zostać zastosowane dla całego portfela umów leasingowych.

Leasingodawcy nie muszą dokonywać żadnych korekt danych historycznych w związku z wdrożeniem nowego standardu. Nowe zasady powinni zacząć stosować od dnia wdrożenia (specyficzne przepisy odnoszą się do leasingodawców pośrednich). Leasingodawcy nie mają również obowiązku zmiany ujęcia transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego zawartych przed datą wdrożenia w celu określenia, czy przekazanie aktywa spełnia wymogi uznania transakcji za transakcję sprzedaży w rozumieniu MSSF 15.

Leasingobiorcy i leasingodawcy nie mają również obowiązku oceny czy istniejące na dzień wdrożenia nowego standardu umowy są umowami leasingowymi tj. jeśli jednostka skonkludowała, że zgodnie
z MSR 17 umowa nie jest umową leasingu to nie ma ona obowiązku dokonywana ponownej analizy czy umowa jest umową leasingu w rozumieniu MSSF 16.

Kontakt:

Anna Wójtowicz
Starszy Menedżer, PwC
wyślij wiadomość