Paliwa

Zagadnienie dotyczące paliw jest uregulowane w Unii Europejskiej w dyrektywie 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG, której ostatnia istotna zmiana została dokonana dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG.

Ostanie zmiany dyrektywy wprowadziły w szczególności zmiany w specyfikacjach paliw takie jak podniesienie udziału biokomponentu w oleju napędowym do 7% i w benzynie do 10%.

Dyrektywa odnosi się także do takich kwestii jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliwa oraz zrównoważonego rozwoju dotyczącego surowców używanych do produkcji biokomponentów.

Dyrektywy te zostały implementowane do polskiego prawodawstwa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1200 z późn. zm.)