Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Projekt dotyczy odniesienia się do zarzutów formalnych transpozycji dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, konieczności osiągania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz potrzeby doprecyzowania definicji, wymagań dotyczących odpowiedzialności producenta, wymagań w odniesieniu do punktów zbierania pojazdów oraz wymagań odnośnie prób strzępienia pojazdów.

Projekt wpłynął do Sejmu 22 grudnia 2014 r.