Recykling

W Polsce zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji określa ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy wprowadzający pojazd, wydający kartę pojazdu (producent lub importer nowych pojazdów), jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów, obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby zapewnić właścicielowi możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu, położonych w odległości nie większej niż 50 km w linii prostej od miejsca zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu.

Wprowadzający pojazd inny niż wydający kartę pojazdu oraz podmiot niebędący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy są zobowiązani do wniesienia, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opłaty w wysokości 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju.

Firmy motoryzacyjne realizują powyższy obowiązek za pomocą dopuszczonego przez ustawę systemu umów cywilno-prawnych z firmami zajmującymi się zbiórką i recyklingiem pojazdów.